VISI Blank ImageVISI Blank Image

PDFVISI Blank

Zaawansowane rozwi?zania oprogramowania CAD/CAM dla przemys?u

VISI Blank stanowi zintegrowane rozwi?zanie do opracowania kszta?tów 2D ze z?o?onych modeli 3D. Jest to szczególnie przydatne w tworzeniu form do blach, matryc i narz?dzi post?powych. Niew?tpliw? korzy?ci? jest fakt pracy VISI Blank z modu?em VISI Modelowanie dzia?aj?cym na standardowym j?drze Parasolida.

VISI Blank jest przeznaczony dla kosztorysantów, in?ynierów, projektantów produktów blaszanych i matryc do optymalizacji i rozwoju elementów blaszanych oraz do zapewnienia cennych analiz zachowania materia?u w trakcie procesu formowania. Dla sporz?dzaj?cego kosztorys szybkie przedstawienie mo?e zosta? osi?gni?te w ci?gu kilku minut, aby pod?wietli? potencjalne problemy produkcyjne, okre?lenie kosztów materia?owych oraz usprawnienie procesu produkcyjnego. Projektant mo?e korzysta? z szybkiej analizy dostarczonej przez VISI Blank okre?laj?cej obszary konstrukcji komponentów, które mog? wymaga? modyfikacji, aby zapewni? ni?sze koszty produkcji. Dla narz?dziowców aplikacja jest bezcenna dla okre?lenia obszarów elementu, który b?d? wymaga?y wyci?gni?cia, w odró?nieniu do wielu formuj?cych operacji.

Funkcje w skrócie:

  • Intuicyjny i prosty do opanowania interfejs
  • Analiza graficzna
  • Kompleksowa baza materia?owa
  • Raporty HTML
  • Wysoki poziom dok?adno?ci
  • Eksport powierzchni opracowanego wykroju
  • Tworzenie animacji

Intuicyjny i ?atwy interfejs. Prosty interfejs u?ytkownika sprawia, ?e tworzenie formularzy ze z?o?onej geometrii, zrozumienie wyników graficznej interpretacji i ustalenie optymalnego procesu produkcyjnego jest szybkie i ?atwe. Kompleksowa baza danych materia?u zapewnia, ?e analiza mo?e by? wykonywana praktycznie na ka?dym materiale.

Graficzne przedstawienie. Wyniki przedstawione w sposób jasny i zwi?z?y graficznie wy?wietlane, które mog? by? dodatkowo wys?ane do formatu arkusza raportu. Graficzna analiza obejmuje oznaczone innymi kolorami reprezentuj?ce obszar materia?u podejrzanego o "?cienianie" i "zmarszczenie" umo?liwiaj?c dok?adne okre?lenie potencjalnych obszarów problematycznych przed fizycznym skonstruowaniem matrycy. Przy u?yciu graficznej skali oprogramowanie okre?la gdzie materia? jest w granicach tolerancji i obszary które moga t? tolerancj? przekracza?.

Opracowanie formy wykroju. Praktycznie ka?dy element 3D mo?e by? sp?aszczona do rozwini?tego wykroju w celu zapewnienia optymalnej ilo?ci materia?u u?ytego do produkcji redukuj?c wytwarzanie dodatkowych obróbek wykańczaj?cych. Ogólnie form? mo?na stworzy? w ci?gu kilku minut, a r?czne lub tradycyjne podej?cie CAD do takiego projektu obejmuje wiele godzin obliczeń i znacznie zmniejsza dok?adno??.