PDFVISI Elektroda

VISI Elektroda - Wspomaganie projektowania i wykonywania elektrod

VISI Elektroda jest zautomatyzowanym modu?em do zarz?dzania i tworzenia elektrod oraz ich uchwytami, do precyzyjnych i trudnych w obróbce form wtryskowych i t?oczników. Symulacja ruchu elektrody i kontrola kolizji gwarantuj?, ?e elektroda b?dzie prawid?owo funkcjonowa?a za pierwszym razem.

Tworzenie elektrod EDM jest jednym z bardziej z?o?onych i czasoch?onnych procesów dla wytwórców form lub t?oczników. Pakiet podstawowych modu?ów VISI oferuje rozwi?zanie dla ka?dej fazy procesu produkcyjnego. Nawet najbardziej do?wiadczony projektant elektrod skorzysta z mo?liwo?ci zautomatyzowania niezb?dnych czynno?ci wykorzystuj?c modu? VISI Elektroda.

Funkcje w skrócie:

  • Dynamiczne wyodr?bnienie powierzchni dr??enia
  • Liniowe i styczne wyd?u?enie powierzchni
  • Wykrywanie kolizji elektrod
  • Biblioteka uchwytów do elektrod
  • Animacja ruchu elektrody w kierunku pionowym / bocznym / pochylonym
  • Eksport do neutralnych plików
  • Eksport do HTML i EPX
  • Mo?liwo?? wygenerowania programu NC wykorzystuj?c VISI Machining

Wyodr?bnienie cz??ci roboczej elektrody. Po zidentyfikowaniu obszarów, które musz? by? wykonane przy pomocy elektrod, wyodr?bnianie powierzchni przy u?yciu ograniczeń 2D lub 3D, daje mo?liwo?? szybkiego i ?atwego utworzenia wymaganej geometrii elektrody. Dost?pny jest równie? graficzny sposób wyboru ?cian, pozwalaj?cy na ?atwe wyodr?bnienie najbardziej z?o?onych fragmentów dr??onego modelu Rysunek 1 ). Zrozumia?ym jest ?e VISI Elektroda jest narz?dziem wymagaj?cym do?wiadczenia od projektantów elektrod, VISI ??czy automatyzacj? z mo?liwo?ci? r?cznego tworzenia geometrii i zastosowania jej do elektrody. Po??czenie tych technologii zapewnia u?ytkownikowi swobod? w projektowaniu i zapewnia, ?e wykonanie elektrody b?dzie zawsze mo?liwe. 

Rozpoznawanie zmian w projekcie

Rysunek 1 - wyodr?bnienie cz??ci roboczej elektrody

Tworzenie elektrod. Intuicyjny interfejs prowadzi u?ytkownika przez zaprojektowanie elektrody. Dost?pne opcje umo?liwiaj? wyd?u?enie elektrody w kierunku pionowym lub stycznym Rysunek 2 ). W przypadku elektrod otwartych, mo?liwe jest wyci?ganie w wielu kierunkach. W ka?dym momencie procesu tworzenia elektrody dost?pna jest dynamiczna animacja i kontrola kolizji. 

Kontrola k?ta pochylenia

Rysunek 2 - tworzenie elektrody

Tworzenie pó?wyrobu, cz??ci chwytowej i przygotówki.  Cz??? chwytowa elektrody i pó?fabrykat s? interaktywnie dodawane do modelu Rysunek 3 ). Mo?na zdefiniowa?: nazw? elektrody, materia?, typ operacji dr??enia, znaczniki, fazowanie, pozycja i obrót. Ka?da dodana informacja jest automatycznie przenoszona przez projekt elektrody do raportu końcowego HTML.

Analiza grubo?ci

Rysunek 3 - tworzenie pó?wyrobu, cz??ci chwytowej i przygotówki elektrody

Tworzenie uchwytu.  Uchwyty konstruuje si?  r?cznie nadaj?c szeroko??, g??boko?? oraz wysoko?? lub wybiera si? je z obszernej biblioteki. W miejscach gdzie dost?p do elektrody jest ograniczony, uchwyt mo?e zosta? przesuni?ty ze ?rodka elektrody, tak aby zapewni? wystarczaj?cy prze?wit dla dr??arki. Dynamiczna animacja i kontrola kolizji gwarantuj? ?e kompletna elektroda nie naruszy geometrii detalu. 

Zarz?dzanie elektrodami.  Menad?er elektrod ma funkcje do zarz?dzania: przygotówkami, elektrodami, po?o?eniem elektrod, symulacj? pionow?, poziom? i k?tow?, kontrol? kolizi oraz raportami zapisywanymi do formatu HTML lub EPX Rysunek 4 ). Aby zapewni? kompatybilno?? z innymi systemami CAD / CAM, ka?da elektroda mo?e by? wyeksportowana do innego ?rodowiska u?ywaj?c takich formatów jak: IGES, STEP lub STL .

Zarz?dzanie elektrodami

Rysunek 4 - drzewko zarz?dzania elektrodami

Animacja i kontrola kolizji. Aby upewni? si?, ?e elektroda wraz z uchwytem s? poprawnie wykonane, istnieje mo?liwo?? przeprowadzenia graficznej animacji wzd?u? jej osi dzia?ania. Automatyczna weryfikacja sprawdzi czy dochodzi do kontaktu pomi?dzy elektrod?, a s?siaduj?cymi powierzchniami. Ka?da kolizja jest graficznie pod?wietlana, a elektroda jest przesuwana do punktu styku.

Tworzenie bazy wymiarowej i wykonywanie.  Po zaprojektowaniu elektrody mo?na j? bezpo?rednio obrobi? ( wygenerowa? program NC) u?ywaj?c VISI Machining. Baza ustawcza dla obróbki CNC i pozycjonowania elektrody na dr??arce jest automatycznie tworzona w celu zapewniania ci?g?o?? w ca?ym procesie jej wykonania i u?ycia. Do wykonania podobnych elektrod mo?emy wykorzysta? szablony, które zawieraj? opis: narz?dzi, ?cie?ek narz?dziowych, warunków technologicznych. Zastosowanie szablonu do nowej elektrody, spowoduje automatyczne utworzenie nowego zestawu ?cie?ek z zapisanymi parametrami, co znacznie skraca czas programowania i pozwala na utrzymanie sprawdzonego standardu wykonywania elektrod w firmie.  

 

Zarz?dzanie elektrodami

Rysunek 6 - symulacja kinematyczna obróbki elektrody