VISI Flow ImageVISI Flow ImageVISI Flow Image

Projektowanie form wtryskowych z VISI - Flow

PDF

Zaawansowane rozwi?zania oprogramowania CAD/CAM dla przemys?u produkcyjnego

Wszystkie obszary formowanego elementu mog? by? tworzone korzystaj?c z optymalizacji projektowania form wtryskowych i parametrów procesowych. Cz??? projektantów, twórców form korzysta z opatentowanej technologi firmy Vero, u?ywaj?c modu?u do symulacji wtrysku aby obni?y? koszty i dobra? optymalne warunki do zaprojektowania formy wtryskowej. VISI Flow jest unikalnym narz?dziem przewidywania idealnym do analizy przed i po produkcji formowanych wtryskowo komponentów tworzywowych.

Funkcje w skrócie:

 • Pierwsza zintegrowana aplikacja CAD/CAE
 • Unikalna, opatentowana technologia bry?y siatki
 • Krótki czas przygotowania obliczeń i modelu
 • Dok?adna symulacja wype?nienia
 • Identyfikacja problemów estetycznych
 • Wielokrotne formowanie
 • Orientacja w?ókien
 • Baza materia?owa tworzyw sztucznych
 • Przewidywanie odkszta?ceń
 • Analiza termiczna
 • Optymalizacja uk?adu ch?odzenia
 • Import systemu ch?odzenia i zasilania
 • Symulacja wtrysku wspomaganego gazem, dwu komponentowego i obtryskiwanie

 

Analiza przed produkcj?. Zanim jakikolwiek projekt jest uruchomiony analiza symulacji wtrysku mo?e wykry? potencjalne problemy produkcyjne takie jak: linie ??czenia tworzywa, p?cherzyki powietrza i najlepsz? lokalizacj? punktu wtrysku zapewniaj?c czas na dzia?ania koryguj?ce.

Analiza w czasie produkcji. Kiedy cz??? jest ju? w produkcji i nie przewiduje si? zmian symulacja wtrysku mo?e pomóc technologowi lepiej zrozumie? warunki wewn?trz gniazda formy podczas cyklu formowania. Ta procedura mo?e pomóc oceni? skuteczno?? ró?nych dzia?ań koryguj?cych i produkowa? bardziej efektywnie dzi?ki lepszemu formowaniu.

Zintegrowane projektowanie wspó?bie?ne. Analiza przed i w czasie produkcji z pewno?ci? s? bardzo pomocne, ale je?li nie odnosz? si? do ca?ego procesu, nie gwarantuj? pe?nej optymalizacji cz??ci/formy/procesu formowania. To jest jedynie mo?liwe poprzez zintegrowane analizy CAD/CAM/CAE. Nieprzerwana wymiana danych pomi?dzy projektowaniem i analiz? zapewnia mo?liwo?? identyfikacji potencjalnych sytuacji krytycznych, pozwala ustawi? najbardziej efektywne parametry formowania, optymalny uk?adu ch?odzenia i przewidywania problemów dotycz?cych dowolnej cz??ci w procesie tworzenia wypraski.

Efektywne rozwi?zania. VISI Flow zapewnia przyjazny dla u?ytkownika interfejs z krótkim przygotowaniem modelu i czasem obliczeń. Pocz?tkowo symulacj? wtrysku wprowadzono na rynek ponad 25 lat temu, VISI Flow ??czy pot??n? wszechstronno?? modelowania VISI z niekwestionowan? dok?adno?ci? wyników analizy metody elementów skończonych. VISI Flow dostarcza kompletne rozwi?zania dla konstruktorów i ustawiaczy form wtryskowych, od analizy wype?nienia do obliczenia odkszta?ceń po optymalizacj? termiczn?.

Wiele interfejsów CAD. VISI Flow mo?e pracowa? bezpo?rednia na plikach z IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL i VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia ?e u?ytkownik mo?e pracowa? z danymi od niemal ka?dego dostawcy. Bardzo du?e pliki mog? by? z ?atwo?ci? obs?ugiwane, a firmy pracujace na z?o?onych projektach b?d? mog?y z nich korzysta?.

Kana?y ch?odz?ce. Dost?pne s? szeregi metod do importu lub tworzenie jednego z najwa?niejszych cech narz?dzia formy. Wszelkie zasilenia i uk?ady ch?odzenia mog? by? uwzgl?dniane w analizie i ?atwo edytowalne w celu umo?liwienia kalkulacji analizy porównawczej.

Opatentowana technologia siatki. Korzystaj?c z opatentowanej hybrydowej technologi siatki, VISI Flow wykonuje rzeczywist? 3-wymiarow? symulacj? przep?ywu w bardzo krótkim czasie. Siatka modelu tworzona jest za pomoc? automatycznej funkcji stosowan? do wszystkich geometrii CAD zapewniaj?c? krótki czas przygotowania modelu i szybkie obliczenia analityczne. Opatentowana metoda siatki daje spójne wyniki niezale?nie od wielko?ci, z?o?ono?ci lub grubo?ci ?cian.

Baza materia?owa. Dok?adno?? wyniku jest bezpo?rednio zwi?zana z charakterystyk? materia?u. VISI Flow zawiera obszern? baz? materia?ow?, obejmuj?c? szeroki wybór gatunków materia?ów i dostawców. Nowe materia?y s? stale rozwijane i wprowadzane na rynek, co zapewnia dok?adne odwzorowanie tworzywa. VISI Flow zapewnia u?ytkownikowi mo?liwo?? ?atwego dodawania nowych polimerów lub modyfikacj? ju? istniej?cych materia?ów w celu wykonania dok?adnej analizy.

Wype?nienie. Faza wype?nienia zapewnia taki sam poziom kontroli wtrysku polimeru do formy jak na dowolnej wtryskarce. Symulacja nape?nienia zapewnia mo?liwo?c przewidywania i wizualizacji jak element zostanie wype?niony przez tworzywo sztuczne, dzi?ki czemu mo?na zidentyfikowa? potencjalne problemy estetyczne. Modu? wype?nienia oferuje wiele narz?dzi umo?liwiaj?cych u?ytkownikowi zbadanie zmian formowania wtryskowego takich jak: ci?nienie, temperatura, napr??enia, ch?odzenie, orientacja w?ókien, si?y zamkni?cia formy i wiele innych.  

Kszta?t. Wyniki przedstawione przez VISI Flow pozwalaj? operatorowi na wizualizacj? i pomiar końcowego uformowanego kszta?tu w celu dobrania odpowiedniego czasu wtrysku, docisku i ch?odzenia. 
Wyniki b?d? pomocne przy identyfikacji ewentualnych uszkodzeń, takich jak niedolania podczas fazy docisku. Je?li to konieczne, mo?liwe jest aby wyeksportowa? geometri? wypaczonego modelu dla porównania z pierwotnym modelem CAD w celu usprawnienia projektowania formy wtryskowej.

Modu? Termiczny. Modu? ten jest pot??nym narz?dziem do szczegó?owej analizy wp?ywu termicznego kondycjonowania wypraski w formie. Termiczny modu? daje mo?liwo?? uruchomienia analizy poprzez rozwa?enie wszystkich mo?liwych efektów termicznych ze wzgl?du na wymian? ciep?a pomi?dzy wyprask?, form?, gor?cymi i zimnymi kana?ami, wk?adkami z w materia?ów wysoce przewodz?cych. Mo?liwo?? analizy ch?odzenia umo?liwia operatorowi wizualizacj? wypaczeń zwi?zanych z uk?adem ch?odzenia i okre?lenie najlepszego uk?adu w celu osi?gni?cia mo?liwie najkrótszego czasu cyklu.

Analiza procesu formowania. Inne opcjonalne modu?y sprawiaj? ?e mo?liwa jest symulacja wtryskiwania wspomaganego gazem, wtrysku dwu komponentowego, obtryskiwania. We wszystkich modu?ach VISI Flow system automatycznie przechodzi do tworzenia istotnych analiz i wybranego gatunku materia?u.