PDFVISI Mould

VISI Mould – produkcja form wtryskowych

System VISI Mould oferuje kompletne stanowisko do projektowania form w oparciu o specyficzne dla bran?y zautomatyzowane czynno?ci, prowadz?ce projektanta przez proces tworzenia form.

Funkcje w skrócie:

 • Automatyczne rozpoznawanie zmian konstrukcyjnych
 • Wizualizacja k?ta pochylenia
 • Wielowariantowe wyliczanie linii podzia?u
 • Rozdzielanie rdzenia i gniazda formy
 • Dynamiczne narz?dzia projektowania 3D
 • Mo?liwo?? modyfikowania katalogów cz??ci znormalizowanych
 • Elastyczna edycja elementów
 • Suwaki, wypychacze sko?ne
 • Kana?y ch?odz?ce 3D z kontrol? kolizji
 • Detalowanie
 • Automatyczne tworzenie listy materia?owej
 • Bezproblemowe po??czenie z modu?ami produkcyjnymi

Weryfikacja i przygotowanie modelu. Dost?pne s? niezb?dne funkcje s?u??ce do przygotowania modelu automatycznie sprawdzaj?ce dane modelu pod k?tem wykonalno?ci formowania, nadmiarowej geometrii, ?cian p?askich i niespójno?ci geometrii. Analiza daje mo?liwo?? szybkiego zweryfikowania modelu korzystaj?c ze zdefiniowanych przez u?ytkownika kolorowych stref pochyleń identyfikuj?c podci?cia i ?ciany pionowe. Nak?adaj?ce si? elementy geometrii modelu mog? zosta? pod?wietlone, wyodr?bnione i automatycznie odseparowane na oddzieln? warstw?. Wykrywanie ?cian o bardzo ma?ych powierzchniach i ich automatyczne usuwanie daje mo?liwo?? wyeliminowania potencjalnie problematycznych ?cian jednocze?nie zachowuj?c prawid?owa topologie bry?y. Wykrywanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie przynosi ogromne oszcz?dno?ci czasu w trakcie dalszego procesu projektowania. ( Rysunek 1 ). Wi?cej informacji na temat dost?pnych funkcji analizy modelu znajduje si? w zak?adce dotycz?cej opisu analizy.

Rozpoznawanie zmian w projekcie

Rysunek 1 - Wykrywanie szczelin

Tworzenie linii i powierzchni podzia?u. Dost?pnych jest wiele metod umo?liwiaj?cych automatyczne wygenerowanie optymalnej linii podzia?u wokó? elementu. Interaktywna praca z programem przy pomocy graficznego interfejsu pozwala konstruktorowi zaprojektowa? lini? podzia?u dopasowan? do indywidualnych wymagań projektowych. Po znalezieniu optymalnej linii podzia?u, mo?liwe jest wyodr?bnienie jej do krzywych lub automatyczne podzielenie modelu na odpowiednie ruchome strefy rdzenia, gniazda czy te? suwaków. Kompleksowy zestaw funkcji modelowania powierzchni oraz menad?er powierzchni podzia?u razem tworz? pot??ne narz?dzie do tworzenia i zarz?dzania najbardziej z?o?onymi powierzchniami podzia?u lub zamykaj?cymi ( Rysunek 2, Rysunek3 ).

Kontrola k?ta pochylenia

Rysunek 2 - automatycznie wygenerowana linia podzia?u oraz podzia? modelu na strefy ruchome

Kontrola k?ta pochylenia

Rysunek 3 - powierzchnia podzia?u

Zautomatyzowane zestawianie korpusów form. Zespó? funkcji pozwala projektantowi na szybkie skonstruowanie uk?adu korpusu formy i powi?zanych elementów. Wykorzystywanie parametrycznej struktury opartej na bibliotekach wiod?cych dostawców, takich jak: Hasco, DME, DMS, Strack, Meusburger, Cabe, Ceni, FCL, Futaba, LKM, Pedrotti, Rabourdin, Siam, Sideco, Siderugica, Knarr, Siscat, TVMP, UMC, VAP i Victoria, daje dost?p do parametrów poszczególnych p?yt, zapewniaj?c szybk? i sprawn? modyfikacje uk?adu narz?dzia. Wszelkie zmiany wymiarów p?yt automatycznie dostosowuj? po?o?enie ka?dego elementu prowadz?cego i ??cz?cego. Lista detali tworzona jest automatycznie i mo?e by? wyeksportowana jako zewn?trzny arkusz kalkulacyjny dla dalszego przetwarzania na przyk?ad do detalowania lub sk?adania zamówień ( Rysunek 4 ).

Analiza grubo?ci

Rysunek 4 - wstawienie korpusu formy i elementów powi?zanych

Metody uwalniania podci??. Dost?pne s? dedykowane funkcje tworzenia mechanizmów uwalniaj?cych podci?cia, takie jak suwaki, wypychacze sko?ne i elastyczne i specjalizowane. Oparte na unikalnym rozwi?zaniu VISI biblioteki parametrycznych komponentów umo?liwi? projektantowi dynamiczne konstruowanie elementów rozformowuj?cych podci?cia i mo?liwo?? natychmiastowego podgl?du ich wp?ywu na konstrukcj? formy.

?Inteligentne” komponenty. Liczba powtarzaj?cych si? zadań projektanta mo?e by? znacznie zredukowana dzi?ki zastosowaniu ?inteligentnych” standardowych komponentów pochodz?cych od ponad 35 ró?nych dostawców. D?ugo?? ?rub, ko?ków i innych elementów dopasowuje si? automatycznie do ró?nych grubo?ci p?yt. Trzony wypychaczy s? automatycznie przycinane do odpowiedniej d?ugo?ci wynikaj?cej z kszta?tu elementów formuj?cych ( Rysunek 5 ). Aby zapobiec obracaniu si?, wypychacze mog? by? blokowane za pomoc? ró?nych sposobów.

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy

Rysunek 5 - wstawienie korpusu formy i elementów powi?zanych

Zintegrowany system ch?odzenia. Kana?y ch?odz?ce mog? by? ?atwo wstawiane przy u?yciu dedykowanego kreatora systemu ch?odzenia. Wystarczy naszkicowa? ?cie?k? przebiegu kana?u ch?odz?cego metodami projektowania szkieletowego, a kreator pozwoli konstruktorowi dowolnie wybra? pozycj? oraz rozmiar kana?ów, jednocze?nie kontroluj?c automatycznie \ odleg?o?ci pomi?dzy kana?ami, upewniaj?c, ?e kana?y nie przecinaj? si? z innymi elementami formy. Standardowe elementy uk?adów kana?ów ch?odz?cych mog? by? z ?atwo?ci? wstawiane z bibliotek wiod?cych producentów. Ka?dy obwód ch?odz?cy mo?e by? wyeksportowany jako szablon projektu i ponownie u?yty w innym projekcie. Je?eli wymiary inne od poprzedniego projektu, system kana?ów ch?odz?cych mo?e by? automatycznie dopasowany, tak aby pokrywa? si? z nowymi rozmiarami p?yt ( Rysunek 6 ).

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy

Rysunek 6 - Zintegrowany system ch?odzenia

Detalowanie formy. Kompletny zestaw, szczegó?owych rysunków 2D mo?e by? wygenerowany bezpo?rednio ze z?o?enia bry?. Obejmuje to w pe?ni edytowalne widoki 2D, przekroje izometryczne, automatyczn? tabele wymiarowania, typy otworów i tabele pozycji elementów. Poszczególne szczegó?y mog? by? utworzone z dowolnego elementu w z?o?eniu i wy?wietlane w postaci renderowanych bry? 3D i rysunków p?askich 2D. Ka?dy standardowy element katalogowy posiada odpowiedni? reprezentacje w widoku przekroju. Zmiany w modelu 3D spowoduj? automatyczn? modyfikacje widoków 2D wraz z ka?dym asocjatywnym wymiarem. Tabela listy cz??ci oraz ich odpowiednie odno?niki mog? by? dodane do rysunku za pomoc? dedykowanych funkcji do zarz?dzania z?o?eniami ( Rysunek 7).

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy

Rysunek 7 - Dokumentacja 2D

Modu?y produkcyjne. Wszystkie aplikacje VISI dzia?aj? w jednym, ?atwym w u?yciu ?rodowisku z opartymi na wiedzy praktycznej modu?ami do projektowania narz?dzi post?powych oraz form wtryskowych. Po zakończeniu projektowania narz?dzia lub formy technologia obróbki p?yt mo?e by? zrealizowana przy pomocy funkcji automatycznego rozpoznawania cech technologicznych; wiercone otwory i kieszenie s? automatycznie wykrywane wraz z doborem odpowiednich cykli wiercenia i frezowania 2D. Dla kszta?tów 3D, gniazd i rdzeni form oraz matryc i stempli przyrz?dów wielotaktowych, VISI Machining utworzy bezpo?rednio ?cie?ki narz?dzi wed?ug strategii konwencjonalnych, HSM ( Rysunek 9 ) oraz 5 - osiowych na modelu. Zarz?dzanie modelem w tym samym ?rodowisku, przez ca?y projekt, od zaprojektowania detalu do jego wytworzenia, gwarantuje spójno?? danych i wysok? sprawno?? ca?ego procesu. Skomplikowane otwory matryc i odpowiednie stemple mog? by? wykonane dzi?ki integracji z modu?em PEPS – WireEDM ( Rysunek 8 ).

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy

Rysunek 8 - PEPS WireEDM                                                      Rysunek 9 - frezowanie 2.5D waveform