VISI Machining 5 Axis ImageVISI Machining 5-Axis ImageVISI Machining 5-Axis Image

PDFVISI Obróbka 5 Osi

Zaawansowane rozwi?zania oprogramowania CAD/CAM dla przemys?u

Obróbka w 5 osiach uwa?ana jest za zaawansowan? technologi? i najlepiej nadaje sie do przemys?u lotniczego i motoryzacyjnego. Obróbka w 5 osiach ma wiele zalet z których wszystkie s? obecnie stosowane przy produkcji form wtryskowych i narz?dzi post?powych. Obróbka VISI zapewnia operatorowi produktywne rozwi?zania do tworzenia wysoce wydajnych ?cie?ek z zaawansowan? kontrol? kolizji dla najbardziej z?o?onych danych.

Funkcje w skrócie:

  • Rozbudowany interfejs CAD
  • Konwersja ?cie?ki narz?dzia z 3D do 5 osi
  • 5 osiowa obróbka zgrubna i wykańczaj?ca
  • Wiele opcji narz?dzi uchylnych
  • Pe?na kontrola wy??obień
  • Optymalizacja ?cie?ki narz?dzia
  • Symulacja kinematyczna
  • Konfigurowalne postprocesory
  • Niezawodny i efektywny kod NC
  • Raporty HTML i XLS

 

Szeroka gama interfejsów CAD. VISI mo?e bezpo?rednio pracowa? na plikach z Parasolida, IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL i VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia ?e u?ytkownik mo?e pracowa? z danymi od niemal ka?dego dostawcy. Dla kompleksowego programowania 5 osi cz?sto konieczne jest dostosowanie geometrii wi?c przedsi?biorstwa pracuj?ce na z?o?onych projektach b?d? mog?y obrabia? dane CAD w prosty sposób.

G??bokie gniazdo/obróbka rdzenia. Wiele skomplikowanych form zawiera g??bokie obszary gniazd i ma?e promienie które musz? by? poddane obróbce narz?dziami o ma?ej ?rednicy. Generalnie b?dzie si? to wi?za? z u?yciem d?u?szych narz?dzi które zwi?kszaj? ryzyko odkszta?cenia i niewystarczaj?cej obróbki powierzchni. Obrabiaj?c pod innym k?tem, g?owica mo?e by? obni?ona i wykrywanie kolizji automatycznie przechyli narz?dzie i uchwyt od detalu. G?ówn? zalet? tej strategii jest stosowanie krótszych narz?dzi, które zwi?kszaj? sztywno?? narz?dzia, zmniejszaj? wibracje i odkszta?cenia. W rezultacie, sta?e obci??enie wióra i wy?sza szybko?? ci?cia, które mo?na uzyska? ostatecznie zwi?kszaj? trwa?o?? i wytwarzaj? powierzchnie o wysokiej jako?ci. W bardziej p?ytkich obszarach wi?ksze frezy kuliste mog? by? u?yte z ma?ym k?tem. G?ówn? zalet? tej metody jest mniejsza liczba przejazdów ?cie?ki narz?dzia, które równie? skraca czas obróbki i poprawia jako?? powierzchni.

Konwersja z 3 do 5 osi. Wszystkie ?cie?ki narz?dzia 3D mog? by? konwertowane do obróbki w 5 osiach, które znacznie zwi?kszaj? liczb? dost?pnych strategii. Przy u?yciu tej metody stosuje si? technologi? obróbki HSM dla 5 osiowych ?cie?ek narz?dzia. Konwersja z 3D do 5 osi zapewnia inteligentne wykrywanie kolizji i automatyczne przechylenie od obrabianego elementu tylko w razie takiej potrzeby. Ten rodzaj pó?automatycznej ?cie?ki przy?piesza programowanie i skraca czas nauki.

Obróbka wirnika. VISI udost?pnia wszystkie narz?dzia niezb?dne do udanej obróbki wirnika w 5 osiach. Wysoka jako?? powierzchni, ograniczona przestrzeń i k?towe ruchy osi obrotu sprawiaj? ze obróbka wirników jest jednym z najbardziej z?o?onych zadań w 5 osiach. VISI tworzy ka?d? ?cie?k? narz?dzia z równomiernego rozk?adu wspó?rzednych. Poprzez wys?anie sprawnego i skutecznego kodu NC do sterowania maszyn?, zmniejszone zostan? niepotrzebne wibracje i wp?yw na cienk? geometri? ?ebra.


Obróbka indeksowana. Obróbka indeksowana 5 osiowa pozwala na u?ycie ?cie?ek narz?dzia z obróbki 3 osiowej z mo?liwo?ci? ustalenia detalu pod ró?nym katem co pozwala na  obni?enie wielu ustawień. Automatyczne ukierunkowanie g?owicy do po?o?enia znacznie skraca czas obróbki i zmniejsza zapotrzebowanie na wiele narz?dzi. Podobnie do obróbki indeksowej 5 o? umo?liwia równie? obróbk? podci?? i korzystanie z krótszych frezów do lepszego wykończenia powierzchni.

Kontrola kolizji. Najmniejszy ruch freza mo?e prowadzi? do znacznego ruchu we wszystkich 5 osiach maszyny, ka?dy ruch jest wzmocniony za po?rednictwem narz?dzia, uchwytu i wrzeciona. W przypadku kolizji VISI udost?pnia wiele metod unikania jej przy u?yciu p?ynnych ruchów osi. Strategie unikania kolizji m.in. wycofanie freza wzd?u? osi narz?dzia, przechylenie narz?dzia i wyci?gni?cie narz?dzia od obrabianego kawa?ku w okre?lonym kierunku. Poza automatycznym unikaniem kolizji, obrót osi mo?e by? ograniczony w zdefiniowanych przez u?ytkownika granicach.

Konfigurowalne postprocesory i arkusze. Obszerna biblioteka postprocesorów jest dopasowana do wi?kszo?ci obrabiarek. Ponadto wszystkie postprocesory s? w pe?ni konfigurowalne do indywidualnych wymagań. Dostosowane postprocesory mo?na zapisa? do pojedynczych obrabiarek. Ustawienie arkuszy jest automatycznie generowane z informacjami o po?o?eniu punktu zerowego, oprzyrz?dowania, cyklach, itp. Zawarto?? i uk?ad arkuszy skonfigurowa? mo?na dostosowuj?c do potrzeb ka?dego u?ytkownika i zapisa? w formacie HTML lub XLS.

Symulacja kinematyczna. Weryfikacja ?cie?ki narz?dzia mo?e by? stosowana przy u?yciu rzeczywistych wymiarów i ograniczeń maszyny oraz symulacji kinematycznej. Narz?dzie tn?ce, uchwyt, przyrz?dy i wyposa?enie mog? by? sprawdzane podczas uruchomienia wy?wietlenia kinematycznego. Wszelkie zag??bienia ?cie?ki narz?dzia przed pó?fabrykatem, narz?dzia lub jakiejkolwiek innej cz??ci obrabiarki b?dzie graficznie wy?wietlone.