PDFVISI PEPS Wire

VISI PEPS Wire - bezb??dne ci?cie drutem EDM

VISI wykorzystuje rozpowszechniony system PEPS-Wire EDM, opracowany specjalnie do wykonywania form wtryskowych, t?oczników, wyt?aczarek i narz?dzi do wyt?aczania. W pe?ni funkcjonalny system VISI PEPS-Wire posiada funkcje automatycznego rozpoznawania profili przeznaczonych do ci?cia drutowego w tym geometri? pochylon?, sto?kow? oraz kontury 4 osiowe bezpo?rednio z modelu. 

Funkcje w skrócie:

 • Obszerna biblioteka maszyn i odpowiednich postprocesorów,
 • Funkcja automatycznego rozpoznawania profilii, w??czaj?c kontury 4 osiowe, zmienny sto?ek, zmienn? powierzchni?,
 • Ci?cia zgrubne i wykańczaj?ce dla matryc i stempli,
 • Opcja wielu mostków z ich automatycznym usuwaniem,
 • Ci?cia z odwórconym kierunkiem dla przej?? zgrubnych, wykańczaj?cych i przy usuwaniu mostków,
 • Obróbka destrukcyjna ( wypalanie ) kieszeni profili okr?g?ych, nieregularnych itp.,
 • Zmiana punktów technologicznych w ka?dym ci?ciu
 • Prosty i intuicyjny sposób dodawania wielu mostków i naro?ników

Intuicyjny interfejs u?ytkownikaOperacje 2 i 4 osiowe pozwalaj? u?ytkownikowi na wybór parametrów takich jak: kierunek obróbki, automatyczne odsuni?cie ?cie?ki, wej?cie po ?uku, d?ugo?? mostka, d?ugo?? odej?cia, technologia podej?cia i odej?cia i wiele innych. Ka?dy parametr wsparty jest  przez graficzn? podpowied?, pozwalaj?c? na lepsze zrozumienie dzia?ania funkcji. 

Rozpoznawanie zmian w projekcie

Rysunek 1 - wyodr?bnienie cz??ci roboczej elektrody

Funkcja automatycznego rozpoznawania. VISI PEPS Wire posiada zaawansowane funkcje do automatycznego rozpoznawania cech ( profili ), opracowane specjalnie dla technologii  ci?cia elektroerozyjnego. Wykrywanie cech obejmuje: otwory okr?g?e, otwarte i zamkni?te kieszenie o  sta?ym i zmiennym pochyleniem ?cian, zmiennej powierzchni górnej detalu oraz 4 osiowe. Jest to osi?gane jednym klikni?ciem myszy. Powsta?e w ten sposób cechy technologiczne ( profile ) s? pogrupowane dzi?ki czemu mo?na szybko i bezb??dnie wyznacza? ?cie?ki korzystaj?c z wybranej metody ci?cia.

Kontrola k?ta pochylenia

Rysunek 2 - tworzenie elektrody

Narz?dzia do modyfikacji cech ( profili ). VISI posiada graficzne funkcje pozwalaj?ce na ?atwe edytowanie zaawansowanych cech ( profili ) 4 osiowych lub o zmiennym pochyleniu. ‘Wi?zy’ lub ‘linie synchronizacji’ mog? by? ?atwo dodawane do cech 4 osiowych, a ich widok jest dynamicznie aktualizowany. Przydatne jest to szczególnie przy projektowaniu ustników do wyciskania profili. Profile o zmiennym pochyleniu mo?na edytowa? graficznie, przeci?gaj?c k?t na okre?lonej ?cianie profilu przy pomocy interaktywnych suwaków graficznych dost?pnych w VISI. 

Analiza grubo?ci

Rysunek 3 - tworzenie pó?wyrobu, cz??ci chwytowej i przygotówki elektrody

Tworzenie i usuwanie mostków.  VISI PEPS-Wire pozwala u?ytkownikowi na definiowanie wielu punktów startowych na detalu. System mo?e automatycznie utworzy? mostki w pobli?u ka?dego nowego po?o?enia otworu startowego. Ci?cie bez obs?ugowe zachodzi  dzi?ki pozostawianiu mostków po wszystkich ci?ciach wst?pnych. Dost?pnych jest wiele  strategii wycinania detali, np. przeprowadzenie wszystkich zgrubnych ci??, pozostawienie mostków, nast?pnie usuni?cie mostków i wykonanie ci?? wykańczaj?cych ( matryca ), lub inaczej przeprowadzaj?c ci?cia zgrubne i wykańczaj?ce pozostawiaj?c detal lub odpad na swoim miejscu, a po usuni?ciu mostków wykończy? tylko obszar po mostku ( matryca )

Analiza grubo?ci

Weryfikacja oraz symulacja ?cie?ki narz?dziowej. Przebieg ?cie?ki drutu mo?e by? symulowany u?ywaj?c zrenderowanego modelu bry?y i elementów mocuj?cych. Wykryte kolizje s? pod?wietlane zarówno na modelu, jak i w postaci komunikatów. W momencie usuwania mostków, symulator powiadamia o tym operatora i przeprowadza test usuwania wyci?tego materia?u, dok?adnie symuluj?c proces ci?cia na wycinarce drutowej. Weryfikator ?cie?ki narz?dziowej sprawdza równie?, czy gotowy detal mo?e by? swobodnie wyj?ty z materia?u wyj?ciowego. Mo?liwe jest równie? porównanie cz??ci detalu docelowego i wyci?tego, umo?liwiaj?c wykrycie pozosta?ego jeszcze naddatku lub wci??.

Zarz?dzanie elektrodami

Rysunek 4 - drzewko zarz?dzania elektrodami

Baza postprocesorówVISI PEPS-Wire obs?uguje szeroki zakres maszyn EDM np. Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu i Mitsubishi. Wykorzystywane s? przy tym dane technologiczne pochodz?ce ze wspieranych obrabiarek, w??czaj?c w to pliki JOB/Script dla Agie i plik wyj?ciowy CMD dla Charmilles. Postprocesory mo?na ?atwo konfigurowa? by spe?ni? wymagania ró?nych wersji obrabiarek.

Zarz?dzanie elektrodami

Automatyczne strategie ci?cia VISI PEPS-Wire oferuje kilka zdefiniowanych strategii ci?cia dla automatycznego porz?dkowania przej?? zgrubnych, wykończeniowych oraz usuwania mostków, w celu zaspokojenia potrzeb warsztatowych, takich jak ‘ci?cie dzienne z nadzorem’ i ‘ci?cie nocne bez nadzoru’. Dodatkowe funkcje: 

 • Wsparcie 4 osiowego ci?cia  bezodpadowego, ??cznie z odcinaniem resztek
 • Wycinanie ?cian pochylonych, mo?na wycina? ostre naro?niki, sto?kowe i o sta?ym promieniu
 • Ró?ne odsuni?cie ?cie?ki dla ci?? g?ównych i dla ci?? usuwaj?cych mostki
 • Dodatkowe  kody M zawieraj?ce polecenie  ‘Stop warunkowy / Stop bezwarunkowy’, ‘Wy??czenie/W??czenie zasilania’ oraz konfigurowalne w dowolnym momencie
 • Automatyczne tworzenie otworów startowych u?ywaj?c punktów  CAD
 • Mo?liwo?? wybierania innego rodzaju drutu dla wspieranych maszyn
 • Technologia automatycznego podej?cia i odej?cia, umo?liwiaj?ce stopniowe zwi?kszanie i zmniejszanie mocy  pr?du

Zarz?dzanie elektrodami