Produkty

VISI uwa?any jest za jednego z wiod?cych na ?wiecie dostawce rozwi?zań oprogramowania CAD/CAM dla przemys?u zajmuj?cego si? produkcj? form wtryskowych i wyt?aczaniem. Oferuje unikalne po??czenie aplikacji, w pe?ni zintegrowane modelowanie kraw?dziowe, powierzchniowe i bry?owe, kompleksowa obróbka 2D, 3D i w 5 osiach z dedykowanymi procedurami HSM. Konkretne aplikacje dla wtrysku tworzyw, projektowania narz?dzi ??cznie z analiza przep?ywu materia?u i stopniowego krok po kroku projektowania narz?dzi post?powych zapewniaj? niezrównan? wydajno?c pracy.

 VISI oferuje nastepuj?ce aplikacje:

VISI Modelling

Modelowanie

VISI Modelowanie stanowi podstawe wszystkich modu?ów VISI i zapewnia szybkie i solidne modelowanie bry?owe i powierzchniowe oparte na standardowym j?drze Parasolida.

VISI Analysis

Analiza

Znajdowanie problemów na wczesnym etapie w cyklu ?ycia projektu jest niezwykle korzystne. VISI Analiza dostarcza zestaw dedykowanych narz?dzi do walidacji i przygotowania geometrii modelu.

VISI Mould

Mould

VISI Mould dostarcza kompletne rozwi?zania projektowe narz?dzi form w oparciu o automatyzacj? konkretnej bran?y, która prowadzi uzytkownika przez proces rozwoju formy wtryskowej.

VISI Flow

Flow

VISI Flow jest unikalnym narz?dziem przewidywania idealnym do analizy przed i po produkcji oraz równoczesnego projektowania formowanych wtryskowo komponentów plastikowych

VISI Electrode

Elektroda

VISI Elektroda jest zautomatyzowanym narz?dziem do tworzenia i zarz?dzania elektrodami, najcz??ciej u?ywanych przy produkcji form wtryskowych i narz?dzi post?powych

VISI Progress

Progress

VISI Progress to intuicyjne narz?dzie wykorzystywane do rozwoju p?askich uk?adów ta?m 3D oraz projektowania post?powych matryc i narz?dzi prasowych

VISI Multi-Slides

Obróbka 2D

VISI Obróbka 2D stanowi praktyczn?, intuicyjn? i prost? aplikacj? do programowania CNC, pocz?wszy od operacji 2D a? do 4 i 5 osi indeksowanej.

VISI Machining 3D

Obróbka 3D

VISI Obróbka 3D tworzy inteligentne ?cie?ki o najbardziej z?o?onych danych 3D. Dedykowana technika wysokich pr?dko?ci frezowania i wbudowany algorytm wyg?adzania tworz? wysoce wydajny kod NC.  

VISI Machining 5 Axis

Obróbka 5 Osi

Obróbka w 5 osiach oferuje wiele zalet, zapewnia operatorowi wydajne rozwi?zanie do tworzenia wysoce wydajnych ?cie?ek z zaawansowan? kontrol? kolizji  

VISI PEPS-Wire

PEPS-Wire

VISI PEPS-Wire zawiera innowacyjn? technologi? PEPS Wire, opracowan? specjalnie dla mechaniki precyzyjnej i przemys? wytwarzaj?cego narz?dzia.

VISI Blank

Blank

VISI Blank stanowi zintegrowane rozwi?zanie s?u??ce do opracowania pustych kszta?tów 2D ze z?o?onych modeli 3D dla blach, matryc i narz?dzi do t?oczenia.