VISI Progress ImageVISI Progress ImageVISI Progress Image

PDFVISI Progress

Zaawansowane rozwi?zania oprogramowania CAD/CAM dla przemys?u

VISI Progress jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania post?powych t?oczników i narz?dzi prasy. Pomaga konstruktorowi w inteligentnych decyzjach, powoduje zmniejszenie ryzyka wyst?pienia b??dów i znacznie polepsza zdolno?? produkcyjn?.

Funkcje w skrócie:

  • Analiza cz??ci i badanie zginania
  • Automatyczny rozwój pó?produktu
  • Rozk?adanie krok po kroku
  • Projektowanie ta?my 3D i symulacja wycinania
  • Kalkulacja napr??eń zginania i ?cinania
  • Zdefiniowane przez u?ytkownika szablony narz?dzi
  • Parametryczne komponenty biblioteki
  • Automatyczny link do produkcji p?yt
  • Asocjatywne szczegó?owe narz?dzia
  • Automatyczne tworzenie listy materia?owej

 

Szeroka gama interfejsów CAD. Visi mo?e bezpo?rednio pracowa? na plikach z Parasolida, IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL oraz plików VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia ?e u?ytkownik mo?e pracowa? z danymi od niemal ka?dego dostawcy. Mo?liwo?? pomini?cia uszkodzonych powierzchni podczas importu stanowi platform? z której najbardziej niespójne dane mog? by? zarz?dzane. Bardzo du?e pliki mog? by? obs?ugiwane z ?atwo?ci? i firmy pracuj?ce na z?o?onych projektach w ?atwy sposób b?d? mog?y pracowa? na danych CAD dostarczonych od klientów.

Modelowane hybrydowe. VISI zapewnia dynamiczne konstruowanie, z których mozliwe jest modelowanie powierzchniowe, bry?owe i kraw?dziowe lub kombinacja wszystkich trzech bez ?adnych ograniczeń. Modelowanie bry?owe sta?o si? podstawowym elementem projektu, ale cz?sto ogranicza si? do geometrii pryzmatycznej lub podstawowej. Polecenia modelowania bry?owego zawiera operacje takie jak: po??cz, dotnij, odejmij obiekty, przetnij wg. obiektu, wyci?gnij obiekt. Modelowanie powierzchniowe zapewnia inny zestaw narz?dzi i technik w bardziej ograniczonej formie tworzenia geometri. Funkcje modelowania powierzchni to m.im: powierzchnia p?aska, rozwijana, pochylna, kryj?ca, walcowa. Polecenia modelowania po??czone z zaawansowan? edycj? powierzchni pozwalaj? naprawi? importowan? geometri? nawet z najbardziej z?o?onych danych 3D.

Zaawansowane narz?dzie do rozwijania. VISI Progress mo?e rozwija? zarówno powierzchnie jak i modele bry?owe za pomoc? zaawansowanej geometrii opartej na algorytmie rozwijania. Rozwijanie krok po kroku pozwala konstruktorowi zaplanowa? ka?dy etap formowania przez dynamiczn? regulacj? k?ta zgi?cia. Mo?liwe jest uwzgl?dnienie parametrycznych funkcji taki jak przet?oczenie wkl?s?e i wypuk?e które mog? by? w??czone lub wy??czone na etapie formowania. Elastyczny monta? pozwala na usuni?cie lub dodanie dodatkowych etapów, zapewniaj?c u?ytkownikowi pe?n? swobod? w procesie rozwijania.

Elastyczny uk?ad ta?my. Pocz?wszy od rozwini?cia cz??ci pó?fabrykatu mo?liwe jest szybkie opracowanie ta?my 3D. Automatyczne wyrównanie, obrót i optymalizacja pomaga planowa? bardziej wydajn? ta?m?. Konstrukcja stempla i uk?adu staje si? bardziej skuteczna z u?yciem automatycznego uk?adu planu ta?my 2D, w tym linii zagi?cia. Wybór automatycznych i pó?automatycznych narz?dzi pomaga w tworzeniu stempli i raz utworzone mog? by? dynamicznie przeniesione do ró?nych etapów ta?my u?ywaj?c funkcji przeci?gania i upuszczania. Umiejscowienie sk?adanych etapów do ta?my jest procesem p?ynnym i pasek ?atwo mo?na aktualizowa? tak aby pomie?ci? zmniejszaj?c lub zwi?kszaj?c liczb? etapów. W ka?dym momencie mo?liwy jest dost?p do wszystkich parametrów ta?my tak jak szeroko?? ta?my i skok dla zasadniczych zmian w razie potrzeby. Ta?ma 3D mo?e by? symulowana w dowolnym momencie w celu sprawdzenia prawid?owo?ci i wydajno?ci projektu.

Gospodarka materia?owa i obliczenia si?y zgi?cia. Gospodarka (ubytek materia?u) na uk?adzie ta?my jest automatycznie obliczany przez porównanie rozwini?tej powierzchni do rzeczywistego materia?u u?ytego na ka?dym etapie w narz?dziu. Si?y potrzebne dla pomy?lnej konstrukcji narz?dzia s? równie? obliczane, s? to si?y ?cinaj?ce, si?y ci?cia i zgi?cia które s? obliczane na podstawie modeli 3D i ich w?a?ciwo?ci materia?owych. Si?y te mog? by? obliczone dla ca?ego narz?dzia lub dla konkretnego miejsca.  

Monta? narz?dzia. Narz?dzie umo?liwia konstruktorowi szybkie konstruowanie uk?adu bry? opartego o wzmocnione p?ytki wraz z przygotowaniem koniecznych kolumn i tuleji. Dost?p do parametrów ka?dej p?ytki zapewnia szybk? i skuteczn? modyfikacj? uk?adu narz?dzia. Narz?dzie monta?owe obejmuj? wszystkie dane wymagane do poprawnego dzia?ania narz?dzi prasy takie jak: nacisk skoku, skok ta?my, wysoko?? skoku prasy i skoku narz?dzia. Ka?dy zestaw mo?e by? przechowywany jako szablon oprzyrz?dowania lub alternatywnie szablon który mo?na wybra? z wspólnej listy standardowych narz?dzi. Szablon mo?e by? wykorzystany w innym uk?adzie ta?my automatycznie dostosowuj?c narz?dzie do wymiarów nowej ta?my.

Parametryczne elementy biblioteki. VISI Progress obs?uguje standardowe biblioteki cz??ci ze wszystkich wiod?cych dostawców elementów oprzyrz?dowania do wyt?aczania, w tym: Misumi, Futaba, AW Precision, Fibro, Strack, Danly, Rabourdin, Mandelli, Sideco, Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, Din, Kaller, Lamina, Lempco, MDL, Pedrotti Special Spring, Superior, Tipco, Uni i Victoria. Zastrze?one parametryczne biblioteki komponentów umo?liwia zarówno szybkie jak i dok?adne umieszczenie ka?dego standardowego elementu i zapewnia, ?e zmiany mog? by? dokonywane w dowolnym momencie w trakcie projektu. Ka?dy element posiada pe?n? list? edytowanych parametrów umo?liwiaj?c istotne korekty do indywidualnych potrzeb narz?dziowych.

Zarz?dzanie niestandardowymi stemplami. W pe?ni zautomatyzowane podej?cie do tworzenia niestandardowych stempli do operacji przycinania i kszta?towania umo?liwiaj? ?atwe i efektywne projektowanie. Automatyczny stempel wyt?aczania zapewnia, ?e wszystkie odst?py s? prawid?owo wyznaczone na ka?dej p?ycie w ca?ym monta?u narz?dzia. Parametry dotycz?ce luzu dla ka?dego typu p?yty mo?na skutecznie kontrolowa? poprzez zastosowanie szablonów, które mo?na zastosowa? do ka?dego stempla w ka?dej chwili.

Szczegó?y narz?dzi. Kompletny zestaw szczegó?owych rysunków 2D mog? by? generowane bezpo?rednio ze sta?ego monta?u narz?dzia. Obejmuje to w pe?ni edytowalne 2D i izometryczne widoki, automatyczne wymiarowanie p?yty i rodzajów otworów i po?o?enie tabel. Poszczególne dane mog? by? tworzone z jakiegokolwiek elementu w zespole i wy?wietlane w postaci 3D i rysunków 2D. Ka?dy sk?adnik standardowego katalogu b?dzie równie? mia? prawid?owe przedstawienie szczegó?ów w widoku przekroju. Zmiana w modelu bry?owym spowoduje modyfikacj? widoku 2D wraz ze wszystkimi wymiarami skojarzonymi. Tabela cz??ci elementów i ich odpowiednie odno?niki mog? by? dodane do rysunku przy u?yciu dedykowanego narz?dzia do zarz?dzania monta?em.

Modu?y produkcyjne. Ze wzgl?du na zintegrowany charakter VISI, produkcja poszczególnych p?yt mo?na wykona? przy u?yciu rozpoznawanych funkcji. Wywiercane otwory s? automatycznie wybierane z poprawnymi cyklami wiercenia i stosowanymi procedurami frezowania 2D. Dla bardziej z?o?onych form obróbka VISI mo?e by? u?ywana do generowania zarówno ?cie?ek ci?ci konwencjonalnych jak i HSM. Z?o?one otwory stempli s? ?atwo produkowane poprzez u?ycie aplikacji EDM wire. Trzymaj?c model w tym samym ?rodowisku produktów w ca?ym projekcie, od projektowania do wytwarzania gwarantuje spójno?? danych i znacznie upraszcza proces projektowania.