Szkolenia VISI

Szkolenia Edgecam - certyfikowane szkolenia CAM

Firma VERASHAPE prowadzi szkolenia z oprogramowania VISICzas trwania kursów uzale?niony od z?o?ono?ci i przekazywanej tre?ci. Trerminy szkoleń dostosowujemy indywidualnie do potrzeb firmy zamawiaj?cej szkolenie.

Czego mo?na si? spodziewa??

Posiadamy wyspecjalizowane o?rodki szkoleniowe w PoznaniuRzeszowie Wroc?awiu. W ka?de miejsce ?atwo jest dotrze? dowolnymi ?rodkami transportu. Je?eli zajdzie potrzeba polecimy lokalne hotele. Nowoczesne sale szkoleniowe wyposa?yli?my w dedykowane stacje graficzne DELL.

Nasz do?wiadczony i kompetentny zespó? trenerów sprawnie poprowadzi Ci? przez cz??ciowe i kompleksowe modu?y treningowe. Poszczególne kursy VISI ró?ni? si? z?o?ono?ci? i maj? ró?ne zastosowanie. Je?li nie jeste? pewien, która opcja b?dzie dla Ciebie najlepsza - skontaktuj si? z naszym zespo?em. Wspólnie sprecyzujemy Twoje wymagania. Ustalimy te? zakres, czas i miejsce szkolenia:

Oferujemy równie? szkolenia na miejscu u klientów

Je?li chcieliby Państwo uzyska? wi?cej informacji na temat oferty szkoleniowej prosimy o kontakt, klikaj?c  tutaj


Poni?ej znajd? Państwo podstawowe informacje na temat oferowanych szkoleń/prosimy klikn?? na list? szkoleń, aby uzyska? szczegó?owe informacje:

KVS-P1 - Modelowanie 2D

Zakres kursu:

Wiadomo?ci ogólne:

 • struktura programu VISI
 • uruchomienie programu
 • interfejs u?ytkownika
 • konfiguracje interfejsu(skróty klawiszowe, ikony, ko?o ikon)
 • menad?er licencji

Modelowanie 2D:

 • podstawy tworzenia geometrii 2D
 • zarz?dzanie powierzchniami roboczymi
 • profile
 • warstwy, cechy elementów

Dokumentacja 2D:

 • tworzenie listy detali
 • definiowanie materia?ów, obróbek termicznych itp.
 • tworzenie z?o?eń
 • rzuty, przekroje, widoki, szczegó?y
 • rysunki z?o?eniowe i detaliczne
 • elementy uzupe?niaj?ce (odchy?ki geometrii, chropowato?? itp.)
 • emisja dokumentacji (drukowanie, eksport 2D)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-P2 - Modelowanie 3D

Wymagania:

 • KVS-P1 - Modelowanie 2D

Zakres kursu:

 Modelowanie 3D:

 • edycja bry?
 • funkcje modelowania bry?owego
 • modelowanie powierzchniowe: Linear ruled - pomi?dzy dwoma krzywymi
 • modelowanie powierzchniowe: Piped - rurowa wg krzywej

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-P3 - Modelowanie powierzchniowe

Wymagania:

 • KVS-P2 - Modelowanie 3D

Zakres kursu:

 Modelowanie 3D:

 • funkcje modelowania powierzchniowego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-2.5D - Frezowanie 2.5D

Wymagania:

 • KVS-P1 - Modelowanie 2D

Zakres kursu:

 Frezowanie 2.5D:

 • r?czne dodawanie cech obróbkowych
 • automatyczne rozpoznawanie cech do frezowania i wiercenia
 • konfigurowanie biblioteki narz?dzi
 • standardowe cykle frezowania 2.5D
 • zarz?dzanie p?aszczyznami (3+2)
 • cykle wiercenia otworów
 • High Speed Roughing Toolpath (Waveform)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-3D-STD - Frezowanie 3-osiowe podstawowe

Wymagania:

 • KVS-2.5D - Frezowanie 2.5D

Zakres kursu:

 Frezowanie 3D:

 • obróbka zgrubna
 • obróbka wierszowaniem
 • obróbka w sta?ym Z
 • obróbka resztkowa

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-3D-ADV - Frezowanie 3-osiowe zaawansowane

Wymagania:

 • KVS-3D - Frezowanie 3D

Zakres kursu:

 Frezowanie 3D:

 • omówienie zaawansowanych strategi frezowania 3-osiowego
 • analiza kinematyczna
 • postprocesor i edycja programu CNC

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-5AXIS - Frezowanie 5-osiowe

Wymagania:

 • KVS-P1 - Modelowanie 2D

Zakres kursu:

 Frezowanie 4-osiowe:

 • definiowanie obróbek 4-osiowych

 Frezowanie 5-osiowe:

 • definiowanie obróbek 5-osiowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni


 

KVS-MOULD - Formy wtryskowe

Wymagania:

 • KVS-P3 - Modelowanie powierzchniowe

Zakres kursu:

 Analiza:

 • analiza pochyleń modelu
 • analiza grubo?ci
 • narz?dzia naprawy modelu
 • konstruowanie powierzchni podzia?u

 Mould:

 • ustalanie skurczu
 • tworzenie bry?y gniazda i rdzeni
 • tworzenie elementów ruchomych
 • definicja korpusu formy
 • wstawianie elementów katalogowych
 • kana?y wtryskowe
 • kana?y ch?odz?ce
 • elementy ustalaj?ce (zamki)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-PROGRESS - T?oczniki, wykrojniki

Wymagania:

 • KVS-P3 - Modelowanie powierzchniowe

Zakres kursu:

 Analiza detalu:

 • Analiza cz??ci
 • Rozginanie detalu
 • Wyt?aczanie cylindryczne

 Projekt ta?my:

 • Rozk?ad detali na ta?me
 • Automatyczna i r?czna optymalizacja uk?adu
 • Wstawianie stempli wykrawaj?cych, okrawaj?cych i gn?cych

Projekt narz?dzia:

 • Definicja przyrz?du
 • Wstawianie spr??yn
 • Zarz?dzanie stemplami (mocowanie, gniazda)
 • Wk?adki, rowki smarne

Czas trwania szkolenia: 2 dni


 

KVS-E - Projektowanie elektrod

Wymagania:

 • KVS-P3 - Modelowanie powierzchniowe

Zakres kursu:

 Projektowanie elektrod:

 • tworzenie geometrii elektrody
 • dodawanie przygotówki
 • dodawanie uchwytów
 • zarz?dzanie projektem elektrod

Czas trwania szkolenia: 1 dzień


 

KVS-PEPS - Wycinanie drutowe 2 i 4 osiowe

Wymagania:

 • KVS-P1 - Modelowanie 2D

Zakres kursu:

 Wycinanie 2-Osiowe:

 • przygotowanie geometrii p?askiej 2D do obróbki
 • omówienie podstawowych narz?dzi pracy
 • definiowanie cech do wycinania drutowego
 • obróbka na wybranych przyk?adach

 Wycinanie 4-Osiowe:

 • przygotowanie geometrii do obróbki 4-osiowej
 • obróbka na wybranych przyk?adach

Czas trwania szkolenia: 1 dzień